Algemene Voorwaarden Silvaramos Schoonmaak

Vastgesteld en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 10 mei 2019.

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

1.1.   Beurt: een moment waarop Werkzaamheden worden uitgevoerd.
1.2.   Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.3. die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.3.    Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met de Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden.
1.4.    Opdrachtnemer: Silvaramos Schoonmaak, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Gevestigd te Groningen en zaak doende aan de Stuurhut 70 (9733 AR) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 74176552.
1.5.    Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.6.    Partijen: de Klant en Opdrachtnemer gezamenlijk.
1.7.    Vergoeding: de betaling in geld die de Klant aan de Opdrachtnemer verschuldigd is op grond van de overeenkomst.
1.8.    Werkzaamheden: het meest omvattende begrip van een inspanningsverplichting of uitvoerwerkzaamheid.

Artikel 2 – Algemene bepalingen

2.1.    Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.
2.2.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten van de Opdrachtnemer die strekken tot het verlenen van diensten of de verkoop van producten, alsmede op de gewijzigde, aanvullende en vervolgopdrachten en op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, tenzij van deze voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.3.    De bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de Overeenkomst tussen de Klant en de Opdrachtnemer bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van de Opdrachtnemer ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
2.4.    Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.5.    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Opdrachtnemer en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.6.    In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
2.7.    De Klant kan geen toekomstige rechten ontlenen indien de Opdrachtnemer op enig moment geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden vereist.

Artikel 3 – Totstandkoming en wijziging Overeenkomst

 3.1.    Alle aanbiedingen door Opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door (order)bevestiging van de Klant of door feitelijke uitvoering door de Opdrachtnemer komt een Overeenkomst tot stand.
3.2.    Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de Opdrachtnemer ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de Overeenkomst.
3.3.    Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van materialen en mankracht. Bij onvoldoende beschikbaarheid is de Opdrachtnemer aan de Klant nooit enige schadevergoeding verschuldigd.
3.4.    Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden gemeld aan de Opdrachtnemer en moeten schriftelijk worden aanvaard door de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer en de Klant uitdrukkelijk iets anders overeenkomen.
3.5.    Een Consument heeft indien een Overeenkomst op afstand tot stand komt, het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. Indien een Consument dit recht wil uitoefenen moet deze de Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte stellen van haar beslissing de Overeenkomst te herroepen.
3.6.    De Consument gaat ermee akkoord dat indien Partijen overeenkomen dat de Opdrachtnemer vóór verstrijking van de in artikel 4.4 genoemde termijn aanvangt met haar Werkzaamheden, het in artikel 3.5. genoemde recht vervalt om de Overeenkomst te herroepen.

Artikel 4 – Offertes 

4.1.    Een door de Opdrachtnemer aan de Klant toegezonden offerte is veertien (14) dagen geldig voor aanvaarding, daarna is deze van louter informatieve waarde, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.
4.2.    Indien blijkt dat de bij de aanvraag van een offerte door de Klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft de Opdrachtnemer het recht de offerte in te trekken dan wel de prijs en de andere voorwaarden in de betreffende offerte te wijzigen.
4.3.    De reactie van de Klant binnen veertien (14) dagen na ontvangst van een toegezonden offerte kan inhouden: een (gedeeltelijke) afwijzing van de offerte; of een (gedeeltelijke) aanvaarding van de offerte; of een verzoek tot verlenging van de geldigheid van de offerte met veertien (14) dagen. Ingeval de Klant een verzoek doet tot verlenging van de geldigheid van de offerte is schriftelijke instemming van de Opdrachtnemer benodigd alvorens de verlenging daadwerkelijk geldigheid verkrijgt. In geval van schriftelijke instemming van de Opdrachtnemer vangt het in dit artikel eerder beschreven proces opnieuw aan.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Klant

5.1.    De Klant draagt er zorg voor dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden veilig, deugdelijk, doelmatig en tijdig kan uitvoeren, en dient de redelijke instructies van de Opdrachtnemer daaromtrent op te volgen.
5.2.    De Klant is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van (de ramen van) het kantoor of pand. Indien alle of enkele ramen onbereikbaar zijn wegens door derde uit te voeren werkzaamheden of andere obstakels de toegang tot ramen blokkeren, dan dient de Klant dit tijdig schriftelijk aan de Opdrachtnemer te melden. Indien de Klant de Opdrachtnemer niet of te laat informeert over eventuele onbereikbaarheid en de Opdrachtnemer als gevolg daarvan de Werkzaamheden niet of beperkt kan uitvoeren, is de Klant de gehele Vergoeding voor de desbetreffende Werkzaamheden verschuldigd aan de Opdrachtnemer.
5.3.    De datum en locatie waarop de Opdrachtnemer aanvangt met de uitvoering van de Werkzaamheden wordt in overleg tussen de Opdrachtnemer en de Klant vastgesteld. Indien de Klant heeft aangegeven thuis/aanwezig te willen of moeten zijn tijdens de Beurt, dan stellen Partijen in overleg een tijdstip vast waarop de Beurt plaatsvindt. Indien de Klant heeft aangegeven niet thuis/niet aanwezig te willen of moeten zijn, zal de Opdrachtnemer, na aankondiging, in beginsel zo spoedig mogelijk aanvangen met de uitvoering van de Werkzaamheden.
5.4.    Indien de uitvoering van Werkzaamheden onredelijk wordt verhinderd door een aan de Klant toe te rekenen omstandigheid, dan is de Klant de gehele Vergoeding voor de desbetreffende Werkzaamheden verschuldigd aan de Opdrachtnemer. Onder onredelijke verhindering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan; het door de Klant nalaten van het doen van een concreet (tegen)voorstel inhoudende een moment waarop de Opdrachtnemer kan aanvangen met de uitvoering van de Werkzaamheden, nadat de Opdrachtnemer tevergeefs contact heeft opgenomen met de Klant om zo een moment af te spreken. Een concreet voorstel bevat ten minste: een datum van een doordeweekse werkdag en een tijdstip tussen 09:00 uur en 17:00 uur en deze datum en tijdstip vallen binnen twee weken vanaf de dag dat de Beurt volgens de overeengekomen frequentie zou moeten worden uitgevoerd.
5.5.    Blijft de Klant in gebreke te voldoen aan de bepalingen in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel, dan behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor om het Werkzaamheden op te schorten of te staken, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer op de Vergoeding. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of staking.
5.6.    De Opdrachtnemer is gerechtigd om naar eigen inzicht de Werkzaamheden op een andere datum uit te voeren dan overeengekomen is met de Klant indien omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Opdrachtnemer op enige wijze schadeplichtig is jegens de Klant.
5.7.    Indien op verzoek van de Klant, of indien de Opdrachtnemer daartoe anderszins genoodzaakt is (bijvoorbeeld omdat de door de Klant opgegeven informatie omtrent de Werkzaamheden gebaseerd is op een onjuiste voorstelling van zaken), bijkomende Werkzaamheden verricht moeten worden of van overeengekomen werktijden moet worden afgeweken, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd de meerkosten hiervan afzonderlijk bij de Klant in rekening te brengen. Deze kosten zullen in beginsel € 30,- per uur bedragen.
5.8.     Bij een Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en een Consument zullen de kosten voor meerwerk niet meer dan 25% van de overeengekomen Vergoeding bedragen. Indien de aanvullende kosten hoger zijn dan 25% van het overeengekomen bedrag, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding door de Consument is de Opdrachtnemer gerechtigd € 14,95 inclusief BTW aan voorrijkosten in rekening te brengen aan de Consument.
5.9.     Indien het niet voldoen door de Klant aan de in dit artikel opgenomen bepalingen leidt tot vermogensschade, schade aan zaken of schade aan (hulp)personen aan de zijde van de Opdrachtnemer, dan is de Klant verplicht die schade te vergoeden.

Artikel 6 – Vergoeding

6.1.    De Klant betaalt voor de bestelde diensten de in de Overeenkomst vermelde Vergoeding.
6.2.    De door de Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn inclusief Btw voor Consumenten en exclusief Btw voor zakelijke Klanten, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
6.3.    De hoogte van de Vergoeding is gebaseerd op de tijdens het sluiten van de Overeenkomst bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien in één of meer genoemde factoren een wijziging plaatsvindt, is de Opdrachtnemer gerechtigd de Vergoeding dienovereenkomstig aan te passen. De Opdrachtnemer zal de Klant schriftelijk op de hoogte stellen van een eventuele wijziging in de hoogte van de Vergoeding. De Klant heeft het recht de Overeenkomst, binnen 14 dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de verhoging van de Vergoeding, schriftelijk te ontbinden, zonder dat de Klant daardoor schadeplichtig raakt. De Opdrachtnemer is evenmin gehouden tot enige schadevergoeding jegens de Klant indien een wijziging in de hoogte van de Vergoeding een grond voor ontbinding oplevert.
6.4.    De Opdrachtnemer heeft het recht om ieder jaar op 1 oktober de Vergoeding aan te passen op basis van de inflatie, zonder dat hiervoor toestemming van de Klant nodig is. De hoogte hiervan wordt bepaald door de Consumentenprijsindex van het CBS. De inflatiecorrectie geldt voor Klanten die op 1 oktober langer dan 3 maanden Klant zijn van de Opdrachtnemer.

Artikel 7 – Betaling

7.1    Alle door de Opdrachtnemer verzonden facturen dient de Klant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te voldoen.7.2    Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet zal de Opdrachtnemer de Klant daarover informeren en de Klant een termijn van veertien (14) dagen gunnen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
7.3    Indien de Klant na het verstrijken van de termijn als genoemd in artikel 7.2 niet aan zijn betalingsverplichting jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan, is de Klant in verzuim. De Klant is dan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast zal de Opdrachtnemer incassokosten in rekening brengen welke in beginsel 15% van het verschuldigde factuurbedrag bedragen met een minimum van € 40,-.
7.4.    Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7.5.    Indien de Klant niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Opdrachtnemer gerechtigd verdere Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
7.6.    Indien de Opdrachtnemer de uitvoering van de Werkzaamheden opschort zoals omschreven in artikel 7.5. laat dat de overige betalingsverplichtingen en verplichtingen uit de Overeenkomst onverlet.
7.7.    De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Klant wordt gelegd, de Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 8 – Klachten

8.1.    De Klant dient klachten over de door de Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden direct na ontdekking schriftelijk te melden aan de Opdrachtnemer.
8.2.    De Klant dient de Opdrachtnemer uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van eventuele gebrekkig uitgevoerde Werkzaamheden schriftelijk op de hoogte te stellen en daarbij een beschrijving te geven (en indien mogelijk beeldmateriaal te overleggen) van de klachten. Indien de klachten gegrond zijn, dan dient de Klant de Opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden de Werkzaamheden alsnog deugdelijk na te komen. Mocht nakoming onverhoopt niet (meer) mogelijk zijn, dan dienen de Opdrachtnemer en de Klant in overleg te treden over de afhandeling van de klachten.
8.3.    Werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien de Klant niet binnen de in artikel 8.2. bepaalde termijn aan zijn klachtplicht heeft voldaan.

Artikel 9 – Inschakeling van derden 

9.1    De Opdrachtnemer kan werknemers inzetten of derden inschakelen om het Onderhoud te verrichten. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van die werknemers of die door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 10 – Overmacht 

10.1.    De Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Tot die omstandigheden behoren in ieder geval de situatie waarin de Opdrachtnemer over onvoldoende materialen en mankracht kan beschikken en de situatie waarin de Opdrachtnemer zijn bedrijfsactiviteiten wijzigt of staakt.
10.2.    De Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van 90 dagen, kan zowel de Klant als de Opdrachtnemer, de Overeenkomst ontbinden, zonder dat enige verplichting ontstaat tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.
10.3.    Indien de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is de Opdrachtnemer gerechtigd het nagekomen gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits aan het gedeeltelijk nagekomene een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid 

11.1.    De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer ten opzichte van een Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Wanneer om welke reden dan ook de verzekeraar van de Opdrachtnemer geen aanspraak geeft op een uitkering, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tienmaal de waarde van de Vergoeding die de Opdrachtnemer aan de Klant in rekening heeft gebracht voor de zaak waarin de aansprakelijkheid geldt.
11.2.    De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade indien de Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zich voor de desbetreffende schade verzekerd heeft dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren, tenzij er aan de zijde van de Opdrachtnemer sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet. 11.3.    De Opdrachtnemer is jegens de Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.4.    Een rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart door verloop van drie maanden nadat de Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade, maar in elk scenario binnen een termijn van zes maanden na het versturen van de laatste declaratie in de betreffende zaak.
11.5.    De Opdrachtnemer is jegens de Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden (niet-ondergeschikten) die in opdracht van de Opdrachtnemer werkzaamheden verrichten.
11.6.    De Klant is verplicht de Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen alvorens vervanging of schadevergoeding ten aanzien van die gebreken gevorderd kan worden.

Artikel 12 – Toepasselijk recht 

12.1.    Op deze algemene voorwaarden en eventuele nadere Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
12.2.    Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de rechter te Groningen bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de Opdrachtnemer en de Klant.

© 2019 Silvaramos Schoonmaak | Ontworpen door © 2006 - 2019 Creativesouls Studios

Contactgegevens

Silvaramos Schoonmaak
Stuurhut 70
9733 AR Groningen